دلار
فارسی
جستجو
تصویر برای دسته  پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ

1-پرشر سوئیچ چیست؟

پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار نوعی سوئیچ برای کنترل میزان فشار می باشد. در صورت رسیدن فشار به یک میزان مشخص، پرشر سوئیچ سیستم را قطع یا وصل کند تا از آسیب رسیدن به تجهیزات سیستم به خصوص کمپرسور جلوگیری شود. پرشر سوئیچ در زمانی که فشار ورودی به میزان تعیین شده برسد، کنتاکت الکتریکی را فعال کرده و با ارسال سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع میکنند. 

2- انواع پرشر سوئیچ

پرشرسوئیچ ها دارای انواع مختلفی از منظر سیال و فشار کاری هستند.  به طور کلی دو نوع پرشر سوئیچ به لحاظ مکانیزم کاری وجود دارد: الکترومکانیکی و حالت جامد (Solid State). 

3-انواع پرشر سوئیچ الکترومکانیکی

در سوئیچ‌های الکترومکانیکی انواع مختلفی از سنسورها برای اندازه گیری فشار استفاده می‌شوند که بسته به ویژگی‌های این سنسور، محدوده کاری سوئیچ مشخص می‌شود. انواع سوئیچ فشار الکترومکانیکی عبارتند از: پرشر سوئیچ تفاضلی یا دیفرانسیلی، پرشر سوئیچ دیافراگمی، پرشر سوئیچ پیستونی، پرشر سوئیچ کپسولی، پرشر سوئیچ بیلوز دار، پرشر سوئیچ بردونی

3-1-پرشر سوئیچ تفاضلی  یا دیفرانسیلی

3-2-پرشر سوئیچ دیافراگمی

3-3-پرشر سوئیچ پیستونی

3-4-پرشر سوئیچ لوله بوردونی

4-پرشر سوئیچ حالت جامد (Solid State)

5-انواع پرشر سوئیچ به لحاظ سیال کاری

انواع پرشر سوئیچ به لحاظ سیال کاری عبارتند ار: 1-پرشر سوئیچ هیدرولیک – پرشر سوئیچ آب2- پرشر سوئیچ گاز3-پرشر سوئیچ بخار

5-1-پرشر سوئیچ هیدرولیک – پرشر سوئیچ آب

5-2-پرشر سوئیچ گاز

5-3-پرشر سوئیچ بخار