دلار
فارسی
جستجو
تصویر برای دسته  ترانسمیتر دما

ترانسمیتر دما

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

ترانسمیتر دما و رطوبت کانالی مدل HT83

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
$

ترانسمیتر دما و رطوبت کانالی مدل HT82

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
خروجی رله
$